ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η Gas Engineering έχει εξασφαλίσει συνεργασία με εργολάβους, οι οποίοι εξειδικεύονται αρκετά χρόνια σε εγκαταστάσεις υγραερίου κάθε τύπου και διαθέτουν έμπειρο και κατάλληλα προς τούτο εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν εκπαιδευτεί από την Tecnogas στον ορθό τρόπο τοποθέτησης και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία μας, λόγω της εξειδίκευσης στον χώρο του υγραερίου, αλλά και της συνεργασίας της με την Tecnogas, αναλαμβάνει την εκπαίδευση των εργολάβων-συνεργατών μας στην ολοκληρωμένη εφαρμογή, καθώς και στην ετήσια προληπτική, αλλά και κάθε έκτακτη συντήρηση του εξοπλισμού του πρατηρίου σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί αποθήκη με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες τόσο της τακτικής όσο και κάθε έκτακτης συντήρησης των πρατηρίων των πελατών μας.

Η ικανότητα των συνεργατών μας στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών αλλά και στην άμεση επίλυση πιθανών προβλημάτων-βλαβών, αποτελεί κριτήριο αξιολόγησής τους και μας παρέχει την δυνατότητα να τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους πελάτες μας.

Κατά συνέπεια, με την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση που παρέχουμε στους πελάτες μας, μέσω των συνεργατών μας, εξασφαλίζουν την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του πρατηρίου τους.