ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πιο σημαντικά ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της ολοκληρωμένης εφαρμογής είναι:

1.    Η μετρήσιμη καθοδική προστασία της δεξαμενής η οποία μετακυλύει τον χρόνο επανελέγχου της δεξαμενής κατά 5 έτη, δεδομένου ότι γίνεται μόνο έλεγχος 10ετίας (Π.Δ.269/98, άρθρ.26, §1βα). Κατά συνέπεια αποφεύγεται ένα σημαντικότατο κόστος για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση της δεξαμενής, συν το γεγονός ότι το πρατήριο θα πρέπει να σταματήσει για μία περίπου εβδομάδα την λειτουργία του.

 

Ηλεκτρόδιο (& ανόδια) καθοδικής προστασίας
Μέτρηση καθοδικής προστασίας Δ/Ξ

2.     Η ηλεκτρονική γείωση τύπου Scully, η οποία δεν επιτρέπει την φορτο-εκφόρτωση σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει προγενέστερα ισοσταθμίσει τα ηλεκτρικά φορτία και, κατά συνέπεια, δεν έχει διασφαλισθεί η γείωση της εγκατάστασης υγραερίου και του βυτιοφόρου. Έτσι, μειώνεται σημαντικά το ρίσκο σπινθήρα λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

 

Ηλεκτρονική γείωση τύπου “scully”

3.    Η δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό δείκτη μέγιστης και ελάχιστης στάθμης (Start Italiana) για να αποφεύγεται η υπερπλήρωση της δεξαμενής και για να μην καταστραφεί η αντλία, σε περίπτωση εξαντλήσεως του προϊόντος στην δεξαμενή (Π.Δ. 595/84, άρθρ.8, §3α).

 

4.    Το σύστημα διαμανδάλωσης INTERLOCK διασφαλίζει το κλείσιμο των βανών της δεξαμενής και του βυτιοφόρου και τον τερματισμό του ανεφοδιασμού σε περίπτωση ανάγκης (Π.Δ. 269/98, άρθρ.21, §6ζ),

 

 

5.    Επίσης, το γενικό σύστημα έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει και οπτικο-ακουστική ένδειξη για το ελάχιστο απόθεμα και την μέγιστη επιτρεπόμενη πλήρωση της δεξαμενής καθώς και κουμπί έκτακτης ανάγκης (Π.Δ. 269/98, άρθρ.8, §6ζ).

 

 

6.    Όλο το αντλιοστάσιο είναι πιστοποιημένο κατά PED 97/23/CE.

Όλες οι λοιπές συνδέσεις αντλίας, βαλβίδων, οργάνων μέτρησης, γραμμών πλήρωσης, αναρρόφησης, αποστράγγισης, επιστροφής υγρής και αέριας φάσης έρχονται έτοιμες και πιστοποιημένες από το εργοστάσιο της Tecnogas.

Με απλά λόγια, η δεξαμενή και το αντλιοστάσιο (manifold) καθώς και όλα    τα απαραίτητα για την λειτουργία του εξαρτήματα και συνδέσεις έρχονται συναρμολογημένα και με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τους και εκκρεμεί μόνο η κατασκευή του δικτύου από τον διανομέα προς την δεξαμενή.

Με τον τρόπο αυτό:
          α.  Αποφεύγονται οι συγκολλήσεις στον χώρο του πρατηρίου.
          β.  Εκμηδενίζεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους.
          γ.  Επιταχύνεται ο χρόνος εγκατάστασης του εξοπλισμού.
          δ.  Επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία του πρατηρίου.
          ε.  Επιτυγχάνεται ευκολία διάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.
          στ. Επιτυγχάνεται μείωση του εργολαβικού κόστους.

 

Οι προσφερόμενες δεξαμενές φέρουν εποξική βαφή πάχους 400 μικρών και, επομένως, εξασφαλίζεται η διάρκεια ζωής του κιτ της καθοδικής προστασίας. Οι δεξαμενές χωρίς την εποξική βαφή χρήζουν αλλαγής των ανοδίων κάθε 6μηνο με έτος, το οποίο συνεπάγεται ένα επιπρόσθετο κόστος (ΦΕΚ 1221Β’/09, άρθρ.3).
Μετά την τοποθέτηση της δεξαμενής, παραδίδεται στον πελάτη ο σχετικός Τεχνικός Φάκελος Πρατηρίου με όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά και τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης, καθώς και λίστα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών (Π.Δ. 269/98, άρθρ.9).

Επίσης, παραδίδουμε το σχετικό Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας της εγκατάστασης του υγραερίου, με όλα τα αναλυτικά ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (P&ID), καθώς και ένα Εγχειρίδιο Εκτάκτων Περιστατικών, όπου περιγράφονται όλοι οι κατάλληλοι χειρισμοί για την αντιμετώπισή τους (Π.Δ. 269/98, άρθρ.10).